Projectmanagers die gespecialiseerd zijn in het organiseren van de ongeplande acute zorg

Start Spoedzorg Haaglanden

Start Spoedzorg Haaglanden

Op 1 januari 2022 is Spoedzorg Haaglanden gestart. Een samenwerking van HWWzorg en Florence. Deze twee organisatie hebben het voortouw genomen om hun krachten te bundelen. Hierdoor ontstaat een organisatie die voldoende volume heeft om op een professionele wijze de ongeplande zorg gedurende de Avond Nacht en Weekenden (ANW) in Haaglanden te verzorgen.

Lees meer…

Spoedzorg Rotterdam van start!

Spoedzorg Rotterdam van start!

Op 3 februari 2020 is Spoedzorg Rotterdam, het nieuwe bedrijf om de ongeplande zorg in Rotterdam aan te bieden, van start gegaan. Waizers (Paul Janssen) verzorgde de projectleiding vanuit Conforte. Aanleiding is de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om zo effectief mogelijk medewerkers in te zetten met de juiste competenties. Belangrijke succesfactor zijn de bestuurders, die het belang en relevantie van samenwerking op dit dossier hebben uitgedragen. In het project is een gelaagdheid aangebracht die tegelijkertijd voorzag in escalatiemogelijkheden. De directieleden hadden de rol van projecteigenaar en zij namen dan ook de besluiten, die voorbereid waren door de projectgroep. Met de projectgroep is hard gewerkt aan allerlei onderwerpen in het dossier;

Lees meer

Waizers start project gezamenlijke nachtzorg in het Gooi

Waizers start project gezamenlijke nachtzorg in het Gooi

Vanaf 1 januari 2022 start Waizers het project. De opdrachtgevers zijn vier VVT organisaties; Amaris, Vivium, Hilverzorg en Inovum. Deze organisaties hebben de zorg nu afzonderlijk geregeld, maar werken al samen op andere dossiers in het Gooi. Het gaat nu niet alleen om onplanbare nachtzorg, maar ook om de achterwachtfunctie voor verpleeghuizen en zorgopvolging voor personen alarmering. Paul Janssen is de projectmanager en zal dit samen met een van de partners van Waizers gaan uitvoeren.

Lees meer…

Implementatie ongeplande nachtzorg in regio Eemland gestart

Implementatie ongeplande nachtzorg in regio Eemland gestart

Implementatie ongeplande nachtzorg in regio Eemland van start. In juli 2021 start Waizers de implementatie van de acute ongeplande verpleegkundige nachtzorg in Eemlanden. In deze regio werken Icare, de Haven, Lyvore (nu Silverein), Amaris en Beweging 3.0 met elkaar samen. We willen met elkaar een effectieve en efficiënte inrichting van de nachtzorg in de regio neer zetten. Hiervoor is in het voortraject een ontwerpplan opgesteld. Op basis hiervan is de intentieovereenkomst getekend en start nu de implementatiefase.

Lees meer…

Project ongeplande zorg in Haaglanden e.o. gestart

Project ongeplande zorg in Haaglanden e.o. gestart

Waizers voert per 1 november 2020 een gezamenlijke opdracht voor Florence en HWW uit. Het betreft de organisatie en implementatie van  de ongeplande zorg in Haaglanden e.o. Beide organisaties willen gezamenlijk deze systeemfunctie vorm geven. Het gaat om het gehele proces en betreft zowel de calls die o.a. via de persoon alarmering in de meldkamers binnen komen, als de zorgopvolging  24/7. Ook andere zorg organisaties in Haaglanden e.o. kunnen zich hierbij op termijn aansluiten, zodat het echt een regionale oplossing wordt. 

Lees meer…

Ongeplande acute Zorg zuid Hollandse eilanden

Ongeplande acute Zorg zuid Hollandse eilanden

De ongeplande acute zorg op deze twee eilanden is een moeilijk uit te voeren activiteit. Enerzijds speelt het lage basisvolume van cliënten een rol voor de verschillende aanbieders, anderzijds zijn de afstanden die overbrugd moeten worden groot. CuraMare heeft het initiatief genomen om een onderzoek te starten naar een gezamenlijke aanpak van de ongeplande acute zorg op Goeree Overflakee en Voorne Putten. In oktober 2018 is gestart met een interview ronde langs de belangrijkste VVT aanbieders op de eilanden. Naast CuraMare zijn dat Careyn en de Catharina Stichting. Vanuit deze ronde is een aanpak gedefinieerd hoe de ongeplande acute zorg verder in kaart wordt gebracht en op welke wijze de zorg op een effectievere wijze kan worden georganiseerd. Waizers vult het projectmanagement in. Op i juni 2019 is de samenwerking gestart.
Acute Verpleegkundige nachtzorg Eemland van start

Acute Verpleegkundige nachtzorg Eemland van start

De acute verpleegkundige nachtzorg gaat anders georganiseerd worden. Vanaf februari 2022 slaan zorgorganisaties Amaris Zorggroep, Icare Verpleging & Verzorging, Zorg- en Wooncentrum De Haven, Silverein en Beweging 3.0 de handen ineen. Zij voeren gezamenlijk de ongeplande nachtzorg uit in de regio Eemland (regio Amersfoort) voor cliënten die thuis zorg ontvangen en /of een personenalarmering contract hebben.

Lees meer…

Waizers heeft de verkoop van Connectzorg mede mogelijk gemaakt

Waizers heeft de verkoop van Connectzorg mede mogelijk gemaakt

Connectzorg is de zorgcentrale van Zuidzorg gevestigd in Veldhoven. Waizers heeft Zuidzorg geassisteerd bij de verkoop van deze zorgcentrale. Uit de analyse bleek de centrale als zelfstandige eenheid bedrijfseconomisch geen sluitende exploitatie te kunnen draaien. 

Lees meer…

 

Zorgcentrale opzetten

Zorgcentrale opzetten

Als marketingdirecteur van Facilicom heeft Paul het idee opgevat om een zorgcentrale op te gaan zetten, faciliterend aan de zorg. De markt is hiervoor in kaart gebracht en een aantal launcing customers zijn geworven. Er is veel aandacht geschonken aan het unieke onderscheidend vermogen, zo is er een krachtige naam gekozen DeZorgcentrale.nl. Vervolgens is de back office ingericht met een meldbank applicatie. Na de opstartfase zijn er twee zorgcentrales overgenomen (Erasmusbrug en Stichting ATA) om het kritische volume op niveau te brengen. Het managen van een centrale, de diensten die op afstand kunnen worden aangeboden en het innoveren van de zorgketen en processen zoals ongeplande zorg zijn vernieuwingen waar Paul veel ervaring in heeft opgedaan.

 

Kernactiviteiten en Alameringsdiensten

Kernactiviteiten en Alameringsdiensten

Veel VVT organisaties bieden van oudsher de alarmeringsdienst als zorg dienst aan. Echter van een analoge dienst met wijkverpleegkundigen is het inmiddels verworden tot een professionele zorg proces waarbij voor de organisatie die het aanbiedt nogal wat bij komt kijken. Een VVT instelling in het midden van het land heeft de vraag gesteld om deze dienst eens kritisch tegen het licht te houden. Centrale vraagstelling hierin was; Moeten wij de dienst personenalarmering blijven aanbieden aan onze cliënten of moeten we dit met anderen gaan doen. Tevens was de prijsstelling van de zorg ook een punt dat aandacht behoefde. Waizers heeft de projectleiding hiervan verzorgd. Samen met mensen van de VVT instelling is de markt verkend en het interne proces transparant gemaakt. Hiervan zijn de implicaties in kaart gebracht. Daarnaast is de kostprijs naast de huidige prijsstelling gelegd. De conclusie van het geheel was dat de tarieven veel te laag waren en dat de zorginstelling niet was geëquipeerd om dit adequaat aan te bieden. Er is met een externe aanbieder een contract aangegaan die de cliënten heeft overgenomen. De zorginstelling verricht alleen nog de opvolging in de regio.

In dit project zitten marketingtechnische afwegingen en een analyse van de “verborgen” kosten. Voor het projectmanagement was het cruciaal om dit samen met de mensen van de VVT instelling te doen, en de conclusies gezamenlijk te trekken zodat er zorgvuldige besluitvorming kan plaats vinden.

Ongeplande Acute zorg; project Rotterdam

Ongeplande Acute zorg; project Rotterdam

Vier grote VVT instellingen in Rotterdam (Aafje, Laurens, Lelie Zorggroep en Humanitas) hebben in augustus 2018 besloten om te onderzoeken of de ongeplande acute zorg in Rotterdam gezamenlijk kan worden aangepakt. Tot op dat moment organiseerde de organisaties allen zelfstandig de ongeplande zorg. Door de projectleider is een kwartiermakersronde georganiseerd van waaruit een plan van aanpak is gemaakt. Vervolgens is deze aanpak uitgevoerd. Hierdoor zijn zowel de processen uitgediept (kwalitatieve criteria) en de kosten zichtbaar gemaakt die met de ongeplande acute zorg samen hangen.  Op basis van deze informatie is de businesscase uitgewerkt die leidt tot een effectievere aanpak. Projectleiderschap vraagt in dit geval oog voor het proces, blijvende commitment van de organisaties en inhoudelijke deskundigheid op het onderwerp. Deze combinatie kan Waizers leveren.

Onplanbare zorg BTW vrij leveren

Onplanbare zorg BTW vrij leveren

Een van de problemen bij een gezamenlijk initiatief om de ongeplande zorg in de regio of stad te organiseren is de BTW. In diverse regio’s is dit opgelost. Zo is er in Rotterdam en Den Haag besloten om een Coöperatie op te richten, die de ongeplande zorg voor de zorgaanbieders uit voert. De uitvoerende medewerkers worden vanuit de zorginstellingen structureel gedetacheerd aan de coöperatie.

Lees meer…

Procesverbetering in ketens zorgtechnologie en personenalarmering

Procesverbetering in ketens zorgtechnologie en personenalarmering

Voor diverse opdrachtgevers heeft Waizers de processen omtrent zorgtechnologie en personenalarmering in kaart gebracht en verbeterd. Dit betrof met name interfaces tussen afdelingen en organisaties binnen  de keten. Zo is bijvoorbeeld het klantenbestand van een VVT instelling niet gekoppeld aan een meldbank van de zorgcentrale en vervolgens ook niet op de financiële administratie. Hierdoor er sprake is van dubbel werk en fouten bij de uitvoering. Roger heeft deze processen verbeterd bij aanbieders, VVT organisaties, zorgcentrales en installateurs. Hiermee zijn de processen uiteindelijk goedkoper geworden en kennen een hogere betrouwbaarheid en kwaliteit.
Overgang naar andere Zorgcentrale

Overgang naar andere Zorgcentrale

Een zorgcentrale heeft aangegeven op korte termijn te willen stoppen met haar activiteiten. De aangesloten organisaties zitten met de handen in het haar, aangezien in ieder alarmapparaat het nummer van de betreffende zorgcentrale geprogrammeerd is, bij een overgang moet dit allemaal gemuteerd worden. Middels een aanbod aan de betrokken zorgcentrale en aan haar aangesloten klanten heeft Waizers een plan opgesteld en geïmplementeerd hoe dit een korte tijd kan worden gerealiseerd. Hierbij zijn netlijnen tijdelijk geherrouteerd, is een nieuwe robuuste nummer en netlijnstructuur opgezet en het zijn de bestaande eindgebruikers naar deze nieuwe structuur overgezet. De implementatie is binnen twee maanden gerealiseerd.
Vervangen van analoge alarmapparatuur naar digitale technologie

Vervangen van analoge alarmapparatuur naar digitale technologie

Veel VVT organisaties werken nog met analoge technologie binnen de thuiszorgsituatie. Dit terwijl het netwerk snel aan het digitaliseren is (per half 2019 is het analoge netwerk in Nederland uitgefaseerd). Dit is een risico en geeft veel connectieproblemen, die lang niet altijd herkend worden. Waizers heeft voor diverse opdrachtgevers het beleid uitgezet om o.a. analoge alarmeringsapparatuur uit te vervangen door de inzet van digitale apparatuur. Eén van de implicaties van de overgang naar digitale apparatuur is dat het aantal technische meldingen enorm stijgt. Dit is vaak een verrassing die niet meegenomen wordt in het implementatieplan. Om is te voorkomen door voorzieningen te treffen binnen de software. Uiteraard is dat bij Waizers in goede handen.
Betere toegang tot wijkverpleging in Voorschoten

Betere toegang tot wijkverpleging in Voorschoten

Waizers heeft de projectleiding verzorgd voor ActiVite, Florence en Marente om met elkaar de samenwerking aan te gaan in Voorschoten om meer mensen thuis zorg te bieden. Huisartsen kunnen gemakkelijker zorg aan huis aanvragen voor hun patiënten. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ondersteunt de samenwerking en nieuwe werkwijze. Lees meer.