Kennisbank

Het organiseren van ongeplande acute zorg

Veel organisaties lopen tegen vraagstukken aan op het gebied van het organiseren van ongeplande acute zorg. Het is binnen veel zorgorganisaties dan ook een complex onderwerp waarbij de werkdruk bij veel medewerkers stijgt. Want hoe organiseert u deze ongeplande zorg? Bij de geplande zorg, of zet u een apart team op? Maar hoe gaat het dan wanneer er geen ongeplande zorg is? Waizers is gespecialiseerd op het gebied van ongeplande acute zorg en heeft een systematische aanpak ontwikkeld. We kijken regiospecifiek naar de mogelijke oplossingen, waarbij iedere regio zijn specifieke kenmerken heeft die in kaart worden gebracht middels een grondige analyse. Op basis hiervan stellen we businessmodellen voor en worden keuzes gemaakt, die daarna worden geïmplementeerd. Want bij het organiseren van ongeplande acute zorg komen heel wat vraagstukken kijken.

Vraagstukken omtrent het organiseren van ongeplande acute zorg

Bij het organiseren van ongeplande acute zorg, komen heel wat vraagstukken kijken. Veel organisaties hebben hulp nodig bij de inrichting van ongeplande zorg, omdat ze onder andere tegen de volgende zaken aanlopen:

 • Er is beperkt gekwalificeerd personeel beschikbaar. Bovendien stelt het uitvoeren van ongeplande acute zorg veel eisen aan de uitvoerende medewerkers. Van hen wordt verwacht dat zij een snelle triage van de casuïstiek kunnen maken en de omgeving goed kunnen inschatten. Vervolgens moeten zij daar de goede actie aan koppelen, waardoor wij dit ook zien als een aparte discipline binnen de zorg. Verderop in dit artikel leest u meer over triage in de ongeplande acute zorg.
 • Ongeplande acute zorg betreft een beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst die, ongeacht het aantal oproepen of alarmen, altijd beschikbaar moet zijn. Het paraat hebben van deze dienstverlening is dus kostbaar. Het aantal cliënten dat bediend moet worden, brengt afwegingen met zich mee met betrekking tot het deskundigheidsniveau van de medewerkers en het aantal medewerkers dat ingeroosterd wordt. Ongeplande laat zich moeilijk sturen en organiseren omdat het onmiddellijke beschikbaarheid vraagt van professional. Hier laat de wet van de grote getallen zich gelden. Hoeveel inzet is nodig?
 • De capaciteit die voor de ongeplande zorg gereserveerd is, kan niet altijd worden benut. Geen enkele organisatie zal op uitzonderingen organiseren dus er is altijd sprake van enig risico.
 • Door de beperkte omvang krijgt ongeplande acute zorg weinig aandacht, terwijl het wel een groot afbreukrisico voor de organisatie is. Als het niet goed is ingericht, kan het immers tot verstrekkende problemen leiden voor zowel de cliënten als de organisatie.
Neem contact met ons op

Ongeplande acute zorg: de strategie

Er moet dus een strategie worden opgesteld om ongeplande acute zorg binnen de organisatie goed te organiseren. Omdat ongeplande acute zorg een beschikbaarheidsdienst is, brengt het ook vraagstukken met zich mee op het gebied van effectiviteit versus schaal. Een individuele organisatie heeft vaak onvoldoende schaal om deze zorg op een effectieve wijze in te richten. Samenwerking kan dan een goede strategie zijn om deze ongeplande acute zorg te organiseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Organisaties die jaren in een concurrentiële verhouding hebben gestaan, slaan de armen ineen. Daarin zijn een aantal stappen te zetten.

 1. Met wie gaan we samenwerken? Horizontaal of verticaal in de kolom?
 2. Hoe gaan we dit proces vormgeven?
 3. Welke vorm kiezen we voor de samenwerking?
 4. Waar gaan we de zorg uitvoeren en van waaruit werken we fysiek?
 5. Welke medewerkers gaan deze zorg uitvoeren en aan welke competenties en kwalificaties moet men voldoen?
 6. Welke oplossingen zijn er voorhanden?
 7. Wat voor zorg of welke taken worden uitgevoerd?
 8. Hoe gaan we om met het delen van informatie en de AVG wetgeving?
 9. Welke stappen in het proces zijn cruciaal om af te stemmen?
 10. Welke andere partijen hebben een rol in dit proces?

Triage van ongeplande acute zorg

Ongeplande zorg begint met goede triage, ook om te bepalen op welk niveau de in te zetten zorg moet zijn. Deze uitvraag of triage wordt verricht door deskundige mensen die luisteren en weten welke vragen ze stellen om tot een analyse van de situatie te komen. Eventueel ondersteund door inzage in een dossier en deskundigheid te plaatse. De triage en beoordeling kan op verschillende wijzen worden ingericht:

 • Door eigen medewerkers in te zetten, in combinatie met werkzaamheden die zij uitvoeren. Bijvoorbeeld medewerkers die planmatige zorg uitvoeren of intramuraal werkzaam zijn.
 • Speciaal opgeleide medewerkers van een (externe) zorgcentrale, die bekend zijn met het uitvragen van de zorgvraag. Voor deze mensen is het reageren op alarmen en triageren van de situatie hun kernactiviteit. Daarnaast zetten zij de acties uit volgens een van te voren bepaald protocol en zijn de gesprekken eventueel terug te luisteren.
 • Intercollegiale inrichting. In een dergelijk geval wordt in samenwerking gezocht naar mensen binnen en buiten de organisatie, die deze rol op zich kunnen nemen. Goede procesinrichting en verslaglegging zijn cruciaal, zodat altijd teruggehaald kan worden waar en hoe de verschillende stappen zijn gezet. Escalatie van processen is vooraf bekend en worden adequaat uitgevoerd. Vanaf het moment van de triage begint immers het proces naar de daadwerkelijke zorg. Afhankelijk van de regio, zijn over de opvolgsnelheid tijdafspraken gemaakt met de verzekeraars. Het grootste probleem bij triage bestaat uit het creëren van continuïteit en de achterliggende procesinrichting.

Hulp en advies bij de inrichting van ongeplande acute zorg

Of het nu gaat om de organisatie, strategie of triage – op het gebied van ongeplande acute zorg kan vrijwel iedere zorgorganisatie hulp en advies gebruiken. Waizers kent de problematiek rondom ongeplande acute zorg als geen ander en helpt uw organisatie graag. Met onze analyses en systematische aanpak bieden we u hulp bij de inrichting van de ongeplande acute zorg in uw organisatie. Neem voor meer informatie over onze dienstverlening gerust contact met ons op.