Projectmanagers die gespecialiseerd zijn in het organiseren van de ongeplande acute zorg

Consultancy op het gebied van ongeplande acute zorg

Waizers is een jong bedrijf met adviseurs en projectmanagers dat zich heeft gespecialiseerd op vraagstukken rondom de ongeplande acute zorg. Veel zorgorganisaties hebben consultancy of advies nodig om ongeplande acute zorg in hun organisatie goed in te richten.

Onplanbare zorg  projecten: hoe pakken wij het aan?

Waizrs heeft een systematische aanpak ontwikkeld voor het inrichten van ongeplande acute zorg in organisaties. Met deze aanpak en onze analyses bieden we u handvatten om dit complexe onderdeel van uw organisatie goed te organiseren. Alle mogelijkheden om uw onplanbare zorg te organiseren worden in kaart gebracht. We werken in fases van grof naar fijn waarbij een concrete aanpak met aantoonbare verbeteringen voor uw organisatie het doel is. Ons bedrijf gaat dus eigenlijk een stuk verder dan het bieden van zorg consultancy en is er onder andere voor:

  • Commitment. Hoe de ongeplande acute zorg ook georganiseerd gaat worden, allereerst is er een sense of urgency nodig. Wordt deze vraag, zowel in- als extern, ook gevoeld? We zoeken de noodzaak en de relevantie op, wat de basis vormt voor acties en initiatief. Dit is van belang omdat we de oplossingen samen met mensen van uw en eventuele andere organisaties samen bouwen.
  • Het bepalen van het plan van aanpak en de concrete doelstellingen, in termen van resultaten en tijd.
  • Het opleveren van een businessplan waarin staat uitgewerkt op welke wijze de ongeplande acute zorg uitgevoerd kan gaan worden in een andere context. Hoofdthema’s zijn hier: medewerkers, kwaliteit van zorg, financiën, structuur en processen.
  • Het implementeren van dit businessplan, waarbij er veel aandacht is voor interne communicatie.

Gedurende dit proces werken we met elkaar samen en wordt er actief gewerkt aan wederzijds vertrouwen en omdenken: van binnen naar buiten en andersom. Op deze manier activeren en inspireren we elkaar en zijn we “samen onderweg” naar een gemeenschappelijk doen. Zo gaan we verder dan enkel zorg advies of consultancy alleen en dragen we bij aan de kracht, het ondernemerschap en lef in uw organisatie.

Hoe komen wij tot goede adviezen bij de aanpak van ongeplande zorg

Bij de aanpak van onze zorg consultancy en projecten is het uitgangspunt dat wij niet uw probleem overnemen, maar dat we samen met verantwoordelijken binnen de organisatie de ongeplande acute zorg bij de horens vatten. We maken uw vraag concreet en maken na een eerste inventarisatie een plan van aanpak. Ieder project bestaat grofweg uit vier fases waarbij iedere fase wordt afgesloten met een besluit.

Inventarisatie eventueel bij meerdere organisaties.

Fases projectaanpak
Analyse: het in kaart brengen van onderwerpen en processen rondom de ongeplande acute zorg, welke mensen moeten we betrekken, kwalitatieve, personele en financiële onderbouwing huidige situatie en mogelijke oplossingsrichtingen.

Besluitpunt
Business case: Opstellen van één of meerdere businesscases, waarin de toekomstige organisatorische inrichting van de ongeplande acute zorg wordt geschetst en de personele, materiële en financiële consequenties hiervan

Besluitpunt
Implementatie: Het implementeren van de gekozen oplossingsrichting. Dit behelst de personele, materiële, financiële en eventuele juridische inrichting. Ook indien de samenwerking met anderen een onderdeel is van de businesscase, worden hiervoor de voorwaarden gecreëerd.

Besluitpunt
Evaluatie en bijstelling van de propositie.

Zo werkt Waizers van commitment en strategisch advies tot en met de implementatie op de werkvloer op het gebied van ongeplande acute zorg. Waarbij zowel de kwaliteit van zorg als de effectiviteit en efficiency substantieel verbeterd beter wordt.