Subsidie aanvraag

Subsidie aanvraag

Inzet van technologie kan ouderen met een chronische ziekte of beperking helpen om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Veel van onze klanten hebben daar inmiddels ervaring mee. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende 3 jaar € 90 miljoen via een stimuleringsregeling. De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Naast SET zijn er nog andere regelingen met de focus om de eerstelijns VVT verder te stimuleren in effectiviteit en efficiency, zoals het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning.

SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De SET verstaat onder e-health toepassingen: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. De e-health toepassing biedt een oplossing waarbij de behoeften (gevraagde zorg en ondersteuning) van gebruiker en/of mantelzorger uitgangspunt is. Het vraagt verdergaande samenwerking tussen aanbieders van zorg en ondersteuning enerzijds en inkopers van zorg en ondersteuning (gemeenten, verzekeraars en zorgkantoren) anderzijds. 

Wie kan aanvragen

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning kan in samenwerking met meerdere partijen waaronder één of meerdere inkopers (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. 

Budget

Voor 2019 is € 28.000.000 beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Een subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 750.000.

Hoogte subsidie

SET verleent financiële steun aan de samenwerking voor kosten die men maakt voor de uitvoering, uitbreiding en kwaliteitsgarantie van de e-health toepassing. Subsidie kan worden verleend voor 50% van subsidiabele projectkosten van de totale projectbegroting . De overige kosten zijn cofinanciering van het samenwerkingsverbandworden door de aanvrager en deelnemers zelf gefinancierd.

 • Het maximale percentage subsidie voor de activiteiten van een innovatiecluster e-health is 55% van de in aanmerking komende kosten tot een maximumbedrag subsidie van € 750.000.
 • Het maximale percentage subsidie voor opleidingsactiviteiten e-health is 70% van de in aanmerking komende kosten tot een maximumbedrag subsidie van € 150.000 per clusterorganisatie of samenwerkingsverband opleidingsactiviteiten e-health.
 • Het minimumbedrag subsidie voor een deelnemer van het samenwerkingsverband voor opleidingsactiviteiten e-health is € 25.000. De clusterorganisatie kan hiervoor een aanvraag indienen namens de deelnemer(s).
 • Het maximumbedrag subsidie voor een gezamenlijke subsidieaanvraag voor activiteiten van een innovatiecluster e-health en opleidingsactiviteiten e-health is € 750.000.

Voorwaarden

 • De looptijd van een project is maximaal drie jaar.
 • Een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper: het perspectief van de inkoper wordt van begin af aan meegenomen, zodat kan worden voorgesorteerd op het organiseren van duurzame bekostiging.
 • De inkoper is de gehele subsidieperiode in de samenwerking betrokken.
 • Het innovatiecluster formuleert tussen- en einddoelen op ieder subdoel van de regeling waarmee wordt gewerkt aan het inbedden van de inzet van e-health in de reguliere werkprocessen van ondersteuning van en zorg aan mensen thuis en aan een beoogde schaalsprong.
 • Een jaarlijkse verantwoording over de voortgang op de tussen- en einddoelen.
 • De in de aanvraag bedoelde e-health toepassing heeft structureel 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland. Hiervan maken minimaal 10 cliënten gebruik van ondersteuning of zorg van een aanbieder betrokken bij het innovatiecluster.
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling.

Naast de SET zijn er nog andere subsidie mogelijkheden. Het lijkt de moeite om samen met andere zorgverleners binnen de eerstelijn ideeën verder uit te werken en een subsidie aanvraag te doen. Wij hebben ervaring met het aanvragen en gehonoreerd krijgen van dergelijke subsidies. Graag assisteren we uw organisatie hierbij. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Roger Jongen

Geen reactie's

Geef een reactie